Gebruiksvoorwaaarden

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Travelydays Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van travelydays.com. Travelydays Nederland is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Travelydays Nederland is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij www.travelydays.nl. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieŽn maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van www.travelydays.nl in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website www.travelydays.nl en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Travelydays Nederland.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Enschede.